Home Admitere Masterat
Informații admitere masterat PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 23 Mai 2020 00:00


În atenția candidaților la masterat care au absolvit examenul de diplomă
la facultatea ETTI în sesiunea iulie 2020:

1) Întrucât diploma de BAC este în dosarul de student la secretariatul facultății, la înscriere, în formularul online, candidații care nu au o copie a Diplomei de BAC și nu cunosc toate datele despre diplomă vor completa câmpurile obligatorii cu XXXX sau 10 (dacă se cere număr sau notă), respectiv data de 1 iulie 2020 (dacă e nevoie de dată calendaristică).
În locul diplomei de BAC candidații vor face upload în aplicația de admitere la fișierul "Declaratie_diploma_BAC" după ce, în prealabil, îl completează, salvează în format PDF și îl semnează.

2) Deoarece adeverința de absolvire va fi disponbilă la facultate după câteva zile de la ultima zi de susținere a proiectelor de diplomă din sesiunea iulie 2020, candidații vor completa în câmpurile obligatorii doar datele pe care le cunosc (de exemplu, media la susținerea proiectului de diplomă), iar datele pe care nu le cunosc vor fi completate urmând aceleași reguli ca la diploma de BAC (descrise mai sus).
În locul adeverinței de absolvire candidații vor face upload în aplicația de admitere la fișierul "Declaratie_adev_absolvire" după ce, în prealabil, îl completează cu datele cerute, salvează în format PDF și îl semnează.
IMPORTANT: În fișierul "Declaratie_adev_absolvire" candidații vor marca cu X discipina la care doresc să susțină proba (interviul) online de verificare a cunoștințelor de domeniu, precum și data pentru care optează. Candidații vor consulta programul stabilit pentru fiecare disciplină.

3) După transmiterea de către candidat a formularului de înscriere online, dosarul acestuia va fi verificat și completat cu informațiile lipsă de către un membru al Comisiei de admitere, pe baza actelor de studii existente la secretariatul facultății, după care candidatul va fi înștiințat prin email și solicitat să ia la cunoștință despre completările/modificările efectuate în dosar și să retransmită dosarul pentru validarea înscrierii.


Calendarul de desfășurare a probelor de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu online):

DE/CEF: 28.07.2020 (12:00-14:00), 30.07.2020 (12:00-14:00), 03.08.2020 (12:00-14:00) [link Teams]

CID/CIA: 28.07.2020 (12:00-14:00), 30.07.2020 (12:00-14:00), 03.08.2020 (12:00-14:00) [link Teams]

SCS: 28.07.2020 (12:00-14:00), 30.07.2020 (12:00-14:00), 03.08.2020 (12:00-14:00) [link Teams]

Electronică industrială: 29.07.2020 (9.00), 30.07.2020 (9.00), 04.08.2020 (9.00) [link Teams]

Electronică pentru automobile: 29.07.2020 (10.00), 30.07.2020 (10.00), 04.08.2020 (10.00) [link Teams]

TPVLSIA: 28.07.2020 (12:00-14:00), 30.07.2020 (12:00-14:00), 03.08.2020 (12:00-14:00) [link Teams]

TPVLSID: 28.07.2020 (12:00-14:00), 30.07.2020 (12:00-14:00), 03.08.2020 (12:00-14:00) [link Teams]

RCSO: 30.07.2020 (10:00-12:00), 03.08.2020 (10:00-12:00) [link Teams]

Comunicații mobile: 30.07.2020 (10:00-12:00), 03.08.2020 (10:00-12:00), 04.08.2020 (10:00-12:00) [link Teams]

 

 

LOCURI SCOASE LA CONCURS SESIUNEA IULIE 2020
Forma de învăţământ Buget Taxă
Masterat (durata studiilor de 2 ani, cu frecvență) 141 70
Reţele de comunicaţii
Radiocomunicaţii digitale    
Information technologies for telecommunications (în limba engleză)    
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor    
Sisteme avansate în electronica aplicată    
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială    
Automotive electronic control systems (în limba engleză)    

 

 • Numărul candidaților înscriși la data de 24.07.2020: 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

La această adresă candidații vor completa EXCLUSIV ONLINE formularul electronic de înscriere disponibil.

Observații:
Formularul de înscriere se completează într-o singură sesiune de lucru. Dacă după completarea formularului candidatul dorește să efectueze anumite modificări ale opțiunilor/informațiilor, acestea se pot face numai sub îndrumarea comisiei de validare a înscrierii la facultate.

 


CALENDARUL ADMITERII 2020

Ciclul de studii universitare

Perioada
de înscriere/
Verificarea cunoștințelor

Afişarea
rezultatelor
Termen depunere
diplomă în original
Afişare
rezultate finale

Taxa de înscriere* Taxa de şcolarizare
Masterat

24, 27- 30 iulie 2020/
28 - 30 iulie, 3-4 august

6 august 2020

24 august - 5 sept 2020 6 sept 2020 100 RON 3500 RON
Masterat

14 - 17 sept 2020/
16, 18 sept 2020

20 sept 2020 21 - 22 sept 2020 23 sept 2020 100 RON 3500 RON • METODA DE SELECŢIE:

  Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

  MA = 0.8*MF + 0.2*MC
  , unde:


  MF: media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență (media la examenul de diplomă)
  MC: media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

Proba de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va da sub formă de interviu susținut online, la una dintre disciplinele următoare:

Dispozite electronice/Circuite electronice fundamentale
Semnale, circuite și sisteme
Circuite integrate digitale/Circuite integrate analogice
Electronică industrială
Electronică pentru automobile
Comunicații mobile
Rețele de calculatoare și sisteme de operare
Tehnici de proiectare VLSIA
Tehnici de proiectare VLSID


Tematica
probei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu


În caz de egalitate a mediei de admitere drept criteriu de departajare se iau în consideraţie:
1. Media la susţinerea lucrării de diplomă/licenţă
2. Media generală de absolvire a anilor de studii (calculată după sistemul ECTS)

 

 • ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

a) cerere de înscriere în ciclul de studii de masterat 2020
b) formular de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

c) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/studiilor universitare de lungă durată, ambele în original sau în copie conformă cu originalul
d) certificat de naştere, în copie conformă cu originalul
e) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
f) buletinul (cartea) de identitate, în copie xerox şi în original, pentru legitimare
g) adeverinţă medicală tip | extras din Procedura de admitere masterat TUIASI: "adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase". Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii."
h) dacă este cazul, acte doveditoare pentru scutirea plăţii taxei de înscriere
i) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate 

Ultima actualizare în Sâmbătă, 25 Iulie 2020 12:16